Partner / Dealer ha-loo centrála ha-loo
Zákazník: Nepřihlášen
uživatelské jméno pro přístup na webové rozhraní, max. 10 znaků
minimálně 6 znaků
telefonní číslo účtu, na který bude vyplácena provize ve formě kreditu
Všeobecné podmínky o zprostředkování


Článek I.
Předmět všeobecných podmínek
1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a zájemce při zprostředkovatelské činnosti. 2. Zprostředkovatel se zavazuje, že bude pro zájemce vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít obchodní kontrakty s třetími osobami v rozsahu předmětu činnosti zájemce, který je pro tento subjekt zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložka 9719
3. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za jím zprostředkované a zájemcem realizované obchodní kontrakty ve smyslu čl. II. odst. 2. sjednanou provizi za podmínek dále uvedených.

Článek II.
Definice pojmů
1. Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, která se svobodně rozhodla vyvíjet činnost ve prospěch zájemce za účelem uzavření obchodních kontraktů a souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
2. Zájemce je společnost ha-vel internet s.r.o., IČ: 25354973, DIČ: CZ25354973, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložka 9719.

Článek III.
Povinnosti zprostředkovatele
Zprostředkovatel je povinen:
1. Vyhledávat potencionální klienty k uzavření obchodních kontraktů se zájemcem, dbát známých zájmů zájemce a řídit se jeho pokyny.
2. Spolupůsobit při plnění podmínek obchodních kontraktů podle pokynů zájemce a v jeho zájmu.
3. Zachovávat mlčenlivost o údajích získaných od zájemce, a to i po ukončení a nevyužívat je pro sebe či pro jiné osoby.
4. Navrhovat uzavření obchodních kontraktů jen s osobami, u nichž jsou předpoklady, že své smluvně převzaté závazky splní a sdělit zájemci na jeho žádost údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, kterou mu navrhuje jako potencionálního klienta.
5. Předat po uzavření obchodu zájemci veškeré podklady a písemnosti, které od něho obdržel nebo které mají souvislost s příslušným obchodním kontraktem.
6. Uschovat pro potřebu zájemce doklady, vzorky, výkresy apod., jež nabyl v souvislosti se svou činností, a to po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce.

Článek IV.
Povinnosti zájemce
Zájemce je povinen:
1. Předat zprostředkovateli všechny informace, podklady a pomůcky potřebné k plnění jeho závazků dle těchto všeobecných podmínek a na požádání vyvinout potřebnou součinnost.
2. Platit za každý realizovaný obchodní kontrakt zprostředkovateli sjednanou provizi. Obchodní kontrakt se považuje za realizovaný dnem připsání částky na účet zájemce.
3. Oznámit zprostředkovateli nejméně 1 měsíc předem změnu výše poplatků a plateb za poskytované služby.
4. Poskytnout zprostředkovateli pro jeho činnost a ke splnění předmětu zprostředkovatelské činnosti adekvátní marketingové materiály a marketingovou podporu.

Článek V.
Ujednání o provizi
1. Provize z každého realizovaného obchodního kontraktu se stanoví ve výši dle podmínek dohody o provizi (viz článek VIII. Provize).
2. Provizi vyplatí zájemce zprostředkovateli ve formě kreditu na využití služby ha-loo, a to dle konkrétního návrhu zprostředkovatele převodem na účet služby ha-loo do 30-ti dnů od vzniku nároku.

Článek VI.
Zastupování
1. Zprostředkovatel není oprávněn činit jménem zájemce jakékoliv právní úkony bez udělení zvláštní plné moci, zejména nesmí bez této plné moci uzavírat smlouvy, uznávat reklamace a přijímat platby.

Článek VII.
Utajení
1. Obě smluvní strany se zavazují po dobu existence smluvního vztahu a jeden rok po jeho skončení nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám žádné informace a údaje, které získaly v souvislosti s obchodními kontrakty a zprostředkovatelskou činností blíže upravenou těmito všeobecnými podmínkami, nebo které by mohly poškodit vzájemné vztahy účastníků a jejich obchodních partnerů či při obchodní soutěži jednu ze stran.
2. Zprostředkovatel je povinen zachovávat obchodní tajemství, které tvoří veškeré skutečnosti personální, obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem zájemce, jež mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být dle vůle zájemce utajeny a zájemce jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje, a to zejména identitu obchodních partnerů, databázi klientů, cenu zboží a služeb zájemce a jejich sortimentní skladbu. Obchodním tajemstvím nejsou údaje dříve utajované od okamžiku, kdy je zájemce sám zveřejnil nebo prokazatelně ke zveřejnění určil.

Článek VIII.
Provize
1. Zájemce a zprostředkovatel se dohodli na pravidelné měsíční provizi z poplatků hrazených klienty dle následující tabulky:
Provolaná částka všech klientů v daném měsíci v Kč Provize pro dealera
0 - 239 0,00 %
240 - 5 999 3,00 %
6 000 - 6 999 3,50 %
7 000 - 7 999 4,00 %
8 000 - 9 999 5,00 %
10 000 - 14 999 10,00 %
15 000 - 19 999 15,00 %
20 000 - 24 999 17,50 %
25 000 - 10 000 000 20,00 %

Článek IX.
Závěrečná ujednání
1. Zájemce je oprávněn měnit nebo doplňovat tyto všeobecné podmínky jednostranně, přičemž změny nebo doplnění všeobecných podmínek budou nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti zveřejněny na internetových stránkách zájemce..
2. Smluvní vztahy těmito všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 642 - § 651 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
3. Všechny spory vznikající ze smluvního vztahu zájemce a zprostředkovatele a v souvislosti s ním budou v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány s konečnou platností rozhodcem, JUDr. Bohuslavem Heczkem, advokátem, zapsaným u České advokátní komory pod evidenčním číslem: 02612, nebo jiným rozhodcem, kterého určí Poskytovatel, nedohodnou-li se zprostředkovatel a zájemce písemně jinak.

* .. takto označené údaje musí být vyplněny